Holmens Hæderstegn

29. Januar

Kalendarium

På denne dag i 1801 blev, -ved Kongeligt åbent brev på Kong Christian d. VII’s fødselsdag-, indstiftet Holmens Hæderstegn.
Hæderstegnet tildeles enhver mand eller kvinde, der er ansat i Søetaten eller ved Orlogsværftet og har forrettet tjeneste ved forsvaret i uafbrudt fulde 25 år efter sit fyldte 20. år.
For at mindes indstiftelsen af Holmens Hæderstegn flages der på dagen fra alle søværnets fartøjer og fra alle søværnets anlæg i land

Baggrunden for indstiftelsen af Holmens Hæderstegn skal ses i Napoleonstidens ufred, hvor vores søhandel led hårdt under stridighederne mellem Frankrig og England. Selvom at Englænderne tillod neutrale skibe at fragte gods til engelske havne, så betragtede franskmændene disse som lovlige priser og drev en en ubarmhjertig kaperfart. Derved kom vores søfart i stor fare og regeringen besluttede derfor at indføre konvojsystemet.
Udfor Afrikas kyst hentedes de hjemgående Ostindienfarere med deres rige ladninger. Capitain Steen Bille sendtes til Middelhavet med en eskadre for at ave de engelske og franske kapere, samt de berberiske sørøvere, på den måde blev skibsfarten beskyttet langs den europæiske Atlanterhavskyst. På den baggrund kom mange orlogsskibe i fart, og dette betød megen arbejde til skibsbyggerne på Holmen, hvilket gav mangel på arbejdskraft. Problemet var så alvorligt
at kongen den 12 december 1800 resolverede,

at den håndværker der mødte ved Holmens port inden klokkelyds ophør, ville samme dag få udbetalt en belønning på 4 skilling, og den, der i 20 dage af en måned havde vist en sådan interesse for sit fag, skulle desuden tilkomme 5 lys når hans kostportion uddeltes.

Og for yderligt at fastholde og tiltrække ny kvalificeret arbejdskraft til bygning af flere orlogsfartøjer indstiftede kongen i januar måned 1801 Holmens Hæderstegn. Hæderstegnet kunne uddeles til håndværker og arbejdere ved flådens værft, medaljen var ledsaget af et pengebeløb oprindelig 10 kroner. Første gang uddeltes Hæderstegnet den 15. juni 1801, men siden 1802 er Hæderstegnet hvert år blevet uddelt den 29. januar.
Siden hen er den kreds af personer, der kan tildeles Hæderstegnet blevet udvidet. Fra 1925 kan også kvinder tildeles Hæderstegnet, sådan at det idag er alle ansatte i Søetaten, der kan tildeles Hæderstegnet.

 

HOLMENS HÆDERSTEGN - AABENT BREV
Det første kongelige åbne brev om indstiftelsen af Holmens Hæderstegn, eller som navnet den gang var mellem Nyboderfolkene, "Holmens Hæders Medaille", findes i det kongelige bibliotek og er trykt som et særligt hæfte i lighed med de næstfølgende åbne breve om sagen, men desuden findes det væsentligste i Collegie Tidende 1801 nr. 11, overskriften er:
"Aabent Brev angaaende et Hæderstegn for udmærkede Arbeidere ved de kongelige Verfter"
Da Vi, med Hensyn til Vor Orlogsflaades Tarv, allernaadigst have beslut tet ved et Hæderstegn at belønne og opmuntre de Arbeidere ved Vore Verfter, som fortrinligts virke til Vor Flaades Vedligeholdelse; saa er det Vi ved dette Vort aabne Brev ikke allene stifte et saadant Hæderstegn, men og tillige fastsætte de ufravigelige Regler, efter hvilke denne af Os allernaadigst tiltænkte Udmærkelse skal kunne finde Sted, saaledes som følger:

§ 1
Hæderstegnet skal i Sølv fremstille: paa den ene Side Vort kongelige
Chiffer med Omskrivt: 29. Januarii 1801 (til Erinndring om dets Stiftelsesdag);
Samt: For god Tieneste og - paa den anden Side: en Egekrands med Indskrivt: 25 Aar.
Dette Hæderstegn skal bæres aabenlyst paa Brystet, i et rødt og hvidtBaand, saavel under Arbejdet paa Vore Verfter, som andensteds.

§ 2
Hæderstegnet meddeles aarlig den 29de Januarii, paa en højtidelig Maade, efter Vort Admiralitets- og Commissariats-Collegii nærmere Foranstaltning. Og skulle de med Hæderstegnet saaledes benaadede gode Tienere, siden efter aarligen paa samme Dag nyde en Gave af 10 Kroner.

§ 3
Ingen maa tildeeles Hæderstegnet med mindre han haver uafbrudt staaet i Vor Tieneste udi fulde 25 Aar, som for Tømmermændene skal regnes fra den Tid, de ere indtraadte i Haandværksstokkens 7de Klasse, og for de andre Arbeidere, fra
den Tid, de ere komme i deres Haandværks nederste Klasse, eller som Svende i Vor faste Tieneste antagne.

§ 4
Ei heller maae Nogen erholde dette Vort Hæderstegn, som i sin 25 aarige Tienestes Tid efter Dom haver udstaaet korporlig Straf, eller er bekiendt for at Være hengiven til saadanne Laster, der skade Vor Tieneste, eller ødelægge ham selv, og forstyrre huuslig Lyksalighed, saasom: Opsætsighed, betydelige Absenters Sættelse, Drukkenskab. Slet Forhold mod Kone og Børn m.m.

§ 5
Dog ville Vi tillige allernaadigst: at disse sidstmeldte personlige Mangler, der udelukke fra Hæderstegnets Erhvervelse, skulle kunne hæves, ikke allene. Ved at beregne de fastsatte 25 Aars gode Tieneste fra den Tid, Personen efter Dom har udstaaet korporlig Straf, eller kiendeligen forbedret sig; men endog derved, at han haver foretaget sig en eller anden ædel Handling, saasom: ved, uden forVor egentlige Tieneste, at have med Livsfare gavnet - ved at have reddet et ellers druknet Menneskes Liv - ved at have opfostret en afdød Kammerats forladte Barn, m.m.

§ 6
Da det af Skibstømmermændene allene ere de meest duelige, som Vi allernaadigst forunde Adgang til Hæderstegnet: saa ville Vi desaarsag have denne Vor Naade indskrænket til de Tømmermænd, som staae i 1ste eller 2den Klasse, hvilke naar de, under ovenanførte Betingelser, ere blevne meddeelte Vort Hæderstegn, skulle bære Navn af K o n g e l i g e S k i b s b y g g e r e.
Det samme skal og gielde for Knæsmeddene, som ligeledes, efter erholdet Hæderstegn, skulle bære Navn af K o n g e l i g e
S k i b s s m e e d e.

§ 7
Ligesom Vi ikke ville have de øvrige Haandværkere ved Vore Skibsverfter aldeles udelukkede fra Vort Hæderstegns Erholdelse; saa fordre Vi dog af disse, foruden de i foregaaende §§. Fastsatte personlige Egenskaber, tillige: at de, paa en eller anden Maade, i Vor Tieneste have udmærket dem.

§ 8
Ogsaa skulle samtlige Mestere og Mestersvende, Qvarteermænd og Formænd, være berettigede til dette Vort Hæderstegn, dog at Mesterne og Mestersvendene, i Betragtning af deres større Lønning, ikke tilkomme den i 2. §. Bestemte, aarlige Gave af 10 Kroner.
De Mestere, som erholde Hæderstegnet, benaade vi med Søofficers Rang og en udmærket Mundering, bestaaende i en mørkeblaa klædes Kiole med lyseblaat Underfoer, samt Karmosinrøde Opslager og Krave med en Guldtresse, hvid Vest og Blaa Buxer, alt med de i Søetaten brugelige Ankerknapper.

§ 9
Hæderstegnet forbrydes i de Tilfælde, hvor den med samme hædrede Arbeider, falder i saadan Brøde, som efter den 4. §. Vilde gøire ham usikkert til at erholde samme.
Derimod beholder den eengang hædrede Arbeider Hæderstegnet til sin Død, om han endog formeldelst Alderdom, Svaghed, eller anden utilregnelig Brøst nedsættes i Duelighed, eller gaaer paa Pension.
Men ved Dødsfald, og naar Nogen uden Pension afskediges fra Vor Tieneste, skal Hæderstegnet uden Undtagelse tilbageleveres.

§ 10
Til at undersøge og bedømme: om en Arbeider haver de fornødne Egenskaber til at benaades med Vort Hæderstegn, nedsætte Vi herved en bestandig Commission, bestaaende af Fabriksmesteren, Compagniechefen og Haandværksstokkens Chirurgus, hvilke skulde sammentræde i begyndelsen af ethvert Aars Januariimaaned for, efter skedte Undersøgelse, at afgive Betænkning, som med Overequipagemesterens Erklæring indstilles til Vort Admiralitets- og Commissariats-Collegii nærmere Approbation.
Denne Commission skal paa samme Maade forholde sig, saa ofte den, enten Selv erholder sikker Kundskab om, eller af Overequipagemesteren vorder tilmeldt:
At en eller anden Person, skiønnes uværdig til at bære Vort Hæderstegn

§ 11
Til denne Commission er det, at Enhver, som formeener sig berettiget til Hæderstegnet, haver inden hvert Aars 1. Januarii at henvende sig, og med behøRige Attester beviise, at han har de udfordrende Egenskaber.

§ 12
I øvrigt overdrage Vi allernaadigst denne for Orlogsflaaden vigtige Sag, til Vort Admiralitets- og Commisariats- og Collegii vedvarende Omsorg; ligesom Vi heller ikke paatvivle, at den af Os her nedsatte Commissions Medlemmer jo ville i deres Undersøgelse og Skiøn, handle som Mænd af Ære og Samvittighed.

§ 13
Endelig haver Vort Admiralitets- og Commissariats Collegium, aarligen i Fe bruariimaaneds Begyndelse, allerunderdanigst at indberette Os, denne Sags forventende gode Fremgang; samt hvad videre med samme maatte staae i nogen Forbindelse.

Givet udi Vor Kongelige Residence-Stad

Kiøbenhavn den 29. Januarii 1801

Christian R.
 


 I Tilbage I Toppen af siden I