Kalendarium

Skudsmaalsbog 

I 1832 kom Forordning af 5. september om Skudsmaalbøgers Indførelse for Tjenestetyender. 
Ifølge forordningen skulle tjenestefolkene nu medbringe en standardiseret skudsmålsbog. Den skulle bruges ved alle flytninger mellem tjenestestederne til forskel fra tidligere, hvor løse attester, ustandardiserede skudsmålsbøger og forskellige rejsepas havde haft anvendelse.
De standardiserede skudsmålsbøger var stemplede og indeholdt på de første sider flyttelovgivningens bestemmelser om skudsmålsbøgernes førelse. Normal kutyme var, at tyendet fik skudsmålsbogen til konfirmationen, og at præsten noterede navn, forældres navne, konfirmations-dato og hvorledes konfirmandens kristendomskundskab og opførsel havde været. Herefter noteredes et skudsmål fra husbonden hver gang tjenestetyendet afsluttede et tjenesteforhold og efterfølgende et skudsmål fra præsten, hvis tyendet flyttede over sognegrænsen.
På billedet herunder viser til venstre den første side en skudsmaalsbog fra starten 1900tallet, og til højre siderne med påtegningerne
Her gengives den trykte del af skudsmålsbogen, som den fremstår inden personlige oplysninger bliver indskrevet incl. uddrag af lovbestemmelse vedr. skudsmaalsbøger.

Skudsmålsbog
1854 udgave
NAVN

Skudsmaalsbog

Priis, det stemplede Papir indbefattet: 22 Skilling

Kjøbenhavn.

Forlagt af F.B. Goldenfeldt

Trykt hos J.D. Qvist

1854

Uddrag af Lovbestemmelserne om Skudsmålsbøger

§ 1.

Ethvert Tyende bør være forsynet med en Skudsmaalsbog. Forinden en saadan Bog maa bruges, forsynes den i Kjøbenhavn og de øvrige Kjøbstæder med Politiøvrighedens, men paa Landet med Sognepræstens Segl, der fæstes paa den Lidse, der er dragen gjennem Bogen. Den, der ikke allerede ved Udgangen af Skolen er forsynet med Skudsmålsbog, men ellers skal anskaffe en saadan, bør, forinden Bogen forsynes med Seegl og Titel, forevise de fornævnte Embedsmænd Døbeattest og andre Beviser, hvorefter det Fornødne indføres i Bogen.

§ 2.

Naar en Skudsmålsbog er fuldskreven, og en ny derefter anskaffes, bør den ældre fremdeles tilligemed den nye bevares af Tyendet.

§ 3.

Forkommer en Skudsmålsbog, skal Tyendet under Bøder af indtil 5 Rdl. ufortøvet anmelde det for Politiet, som derpaa har at undersøge, hvorledes Bogen er forkommen. Er dette skeet forsætligen af Tyendet, bør det bøde fra 5 til 20 Rdl. Derhos bør Tyendet anskaffe sig en ny Skudsmaalsbog, hvilken i dette Tilfælde saavel paa Landet som i Kjøbstæderne udleveres af Politiøvrigheden. Denne Skudsmaalsbog bør paa Landet inden 4 Dage forevises Sognepræsten under Bøder af indtil 10 Rdl.

§ 4.

Enhver Huusbond, som fæster et Tyende, er berettiget til at anføre i dets Skudsmaalsbog, fra og til hvilken Tid det er antaget i Tjeneste og for hvilken Løn.

§ 5.

Enhver Huusbond skal, forinden et Tyende forlader hans Tjeneste, indføre i dets Skudsmaalsbog, fra og til hvilken Tid Tyendet har tjent ham, samt i hvilken Egenskab.

Det beroer paa Huusbonden, om han vil tilføie noget Vidnesbyrd on Tyendets Forhold i Tjenestetiden.

Den Husbond, som mod bedre Vidende giver Tyendet et fordelagtigt Skudsmaal, hvorved tredie Mand kan skuffes, skal ifølge Lovgivningens almindelige Grundsætninger staae den Skadelidende til Ansvar, og kan efter Omstændighederne dømmes i Bøder indtil 20 Rdl.

Giver Huusbonden i Skudsmaalsbogen Tyender et ufordelagtigt Vidnesbyrd, som kan være det hinderligt i at faae nye Tjenester, og han ikke kan tilveiebringesaadanne Oplysninger, som give antagelig Formodning for, at han har havt tilstrækkelig Grund hertil, skal han erstatte Tyendet den foraarsagede Skade og ansees med Straf, der bestemmes, hvis fornærmelige Beskyldninger ere fremførte, efter Lovene om Fornærmelder i Ord, og ellers til Bøder af Beløb indtil 20 Rdl.

§ 6.

Enhver, der ankommer til Kjøbenhavn eller en anden Kjøbstad, for sammesteds at tage Tjeneste som Tyende, eller paa Landet tager saadan Tjeneste i et Pastorat, hvori han eller hun ikke hidtil har opholdt sig, skal anmelde det i Kjøbstaden for Politiøvrigheden og paa Landet for Sognepræsten, og af samme lade sin Skudsmaalsbog paategne. I disse Tilfælde bør saadan Anmeldelse ogsaa skee af den Huusbond, der tager Tyendet i Tjeneste. Anmeldelserne bør skee i Kjøbstæderne inden 24 timer, og paa Landet inden 4 Dage efter Ankomsten. 

Ligeledes skal Enhver, der forlader den Kjøbstad eller det Pastorat paa Landet, hvor han eller hun hidtil har tjent som Tyende, forinden Afrejsenanmelde dette for fornævnte Embedsmand, der da har at indtegne i Skudsmaalsbogen, at Anmeldelse er skeet, men iøvrigt Intet om Tyendets Forhold.

Endelig bør i Kjøbenhavn Anmeldelse til Politiet saavel af Huusbond som af Tyendet og Anmærkning om Anmeldelsen i Skudsmaalsbogen ogsaa ellers skee, hver Gang et Tyende forlader eller tiltræder en Tjeneste, hvilken Anmeldelse bør foregaae inden 24 Timer derefter.

§ 7.

Det Tyende, som ikke er forsynet med Skudsmaalsbog, eller forsømmer i rette Tid, at gøre nogen af de i §6 befalede Anmeldelser og derom at erholde Paategning i Skudsmaalsbogen, eller ikke lader denne, overeensstemmende med §5, paategne af den Huusbond,hvis Tjeneste det forlader, bør bøde fra 1 til 10 Rdl.

§ 8.

Forsømmer Huusbonden at give den i §5 befalede Paategning i det Tyendes Skudsmaalsbog, der forlader hans Tjeneste, eller at gøre den ham efter §6 paaliggende Anmeldelse, bør han bøde fra 1 til 10 Rdl.

§ 9.

Den, som udriver Blade af sin Skudsmaalsbog eller forsætligen gør Noget i samme ulæseligt, bør bøde fra 5 til 10 Rdl. eller straffes med simpelt Fængsel i indtil 8 Dage eller Fængsel paa Vand og Brød i indtil 3 Dage.

Hvo som forfalsker en Skudsmaalsbog, straffes straffes efter de derom gældende Lovbestemmelser.

ENHVER, der kom ud at tjene, skulle have en skudsmålsbog, og blev den væk kunne det altså medføre straf. I skudsmålsbogen skulle husbond gøre rede for tyendets ansættelse, og tyendet havde pligt til at melde sig hos myndighederne, når de fik ny plads. Løb tyendet fra pladsen i utide, gav det problemer senere hen. For var bogen  ikke udfyldt af bonden, hvem ville så ansætte så ustabil en arbejdskraft? Skudsmålsbogen blev blandt store dele af tyendet opfattet som et brændemærke. 
De fleste fik altså en skudsmålsbog i forbindelsen med deres konfirmation

Konfirmationen og de borgerlige rettigheder 
Efter ens konfirmation fik man en konfirmationsattest, og denne var betingelsen for, at man kunne få en skudsmålsbog. En skudsmålsbog var nødvendig, hvis man skulle arbejde udensogns, den skulle nemlig forevises vises degnen eller klokkeren, for at man kunne blive indtegnet til den tvungne altergang. I 1800-tallet skulle en øvrighedsperson desuden bevidne, hvornår man kom, og hvornår man rejste, foruden at ens arbejdsgiver kunne skrive en anbefaling i skudsmålsbogen. Derfor var skudsmålsbogen vigtig at have, da man ellers ville være stavnsbundet til sit hjemsogn.
Hvis man ikke blev konfirmeret, mistede man desuden retten til at indgå ægteskab, til at være fadder og til at vidne, desuden kunne man også blive straffet, hvis man ikke inden sit 19. år var blevet konfirmeret. Bestod en person ikke overhøringen på grund af manglende evner, skulle præsten sætte ind med ekstraundervisning, men skyldtes årsagen modvillighed, var straffen fængsel - "i Hullet paa Vand og Brød". Skudsmålsbogen blev afskaffet ved lov i 1921, men den var dog uofficielt allerede blevet afskaffet gradvist i årene inden da. 

I Index I Maj måned I