Sommertid

Kalendarium

Vintertid 

Sommertid indførtes i Danmark første gang i 1916 i perioden 15. maj til 30.. 
 I årene 1940 - 1948 indførtes der igen sommertid. Fra 1980 og i årene derefter indførtes der igen sommertid urene blev således igen stillet 1 time frem om sommeren, dette var et led i et nordisk og nordeuropæisk samarbejde. Formålet med sommertiden er at udnytte flere af døgnets lyse timer og dermed spare energi. Fra 1998 hviler sommertiden i hele EU området på et EU-direktiv., der fastsætter at sommertiden i EU området begynder den sidste søndag i marts og slutter den sidste søndag i oktober.

En god huske regel til hvordan urene skal stilles lyder:
Om foråret sættes have møblerne frem det samme gøres med urene,
om efteråret stilles havemøblerne tilbage det samme gøres med urene.

Sommertiden er nu indført i ca. 70 lande verdenen over men ikke alle steder med samme start og slut tidspunkt.
Om sommeren er urene i Rusland to timer foran normaltid og om vinteren én time. På den sydlige halvkugle har man sommertid fra oktober til marts. Lande, som befinder sig omkring ækvator har ikke sommertid, fordi de stort set har lige lange dage hele året rundt. Kina har - på trods af landets store størrelse - kun haft én tidszone siden den 1. maj 1980. Landet havde sommertid mellem 1986 og 1991, hvorefter den blev afskaffet. 
 

I listen herunder ses det hvornår der er sommertid i den øvrige del af verdenen.
Antarktis Første søndag efter den 8. oktober 
Første søndag efter den 8. marts 

Australien (Sydaustralien, Victoria, New South Wales, Lord Howe Island) Sidste søndag i oktober 
Sidste søndag i marts 

Australien (Tasmanien) Første søndag i oktober 
Sidste søndag i marts 

Brasilien Første søndag i oktober 
Sidste søndag i februar 

Canada Første søndag i april 
Sidste søndag i oktober 

Chile Første søndag efter den 8. oktober 
Første søndag efter den 8. marts 

Cuba 1. april 
Sidste søndag i oktober 

Egypten Sidste fredag i april 
Sidste torsdag i september 

Europa Sidste søndag i marts 
Sidste søndag i oktober 

Falklands Øerne Første søndag efter den 7. september 
Første søndag efter den 5. april 

Fiji Første søndag i november 
Sidste søndag i februar 

Grønland Første søndag i april 
Sidste søndag i oktober 

Irak 1. april 
1. oktober 

Iran 20. marts 
21. september 

Israel Besluttes år for år* 

Libanon Sidste søndag i marts 
Sidste søndag i oktober 

Mexico Første søndag i april 
Sidste søndag i oktober 

Mongoliet Sidste søndag i marts 
Sidste søndag i september 

Namibia Første søndag i september 
Første søndag i april 

New Zealand Første søndag i oktober 
Første søndag efter den 4. marts 

Paraguay Første søndag i oktober 
Sidste lørdag i februar 

Palæstina Første fredag efter den 4. april 
Sidste fredag efter den 4. oktober 

Syrien 1. april 
1. oktober 

Tonga Første lørdag i oktober 
Første lørdag efter den 14. april 

USA Første søndag i april 
Sidste søndag i oktober 

*Israel har altid sommertid, men datoen bliver besluttet for ét år ad gangen. Som regel skal der være mindst 150 dage med sommertid om året.

 Listen er fra 2001

Herunder ses EU-direktivet om sommertiden i EU landene, samt trafikministeriets anordning om gennemførelsen af direktivet i Danmark
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/84/EF
af 19. januar 2001
om sommertid

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95, under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(2), efter proceduren i traktatens artikel 251(3), og
ud fra følgende betragtninger:
(1) Ved Europa-Parlamentets og Rådets ottende direktiv 97/44/EF af 22. juli 1997 om bestemmelser vedrørende sommertid(4) blev der indført en fælles dato og et fælles klokkeslæt for sommertidsperiodens begyndelse og ophør i alle medlemsstater i 1998, 1999, 2000 og 2001.
(2) Da medlemsstaterne anvender bestemmelser om sommertid, er det vigtigt for det indre markeds funktion, at der fortsat fastsættes en fælles dato og et fælles klokkeslæt for sommertidsperiodens begyndelse og ophør inden for Fællesskabet.
(3) Den sommertidsperiode, som medlemsstaterne anser for mest hensigtsmæssig, er perioden fra slutningen af marts til slutningen af oktober. Denne periode bør derfor bibeholdes.
(4) Inden for visse sektorer, ikke blot transportsektoren og kommunikationssektoren, men også andre industrisektorer, kræves en langsigtet, stabil planlægning, for at de kan fungere hensigtsmæssigt. Der bør derfor indføres bestemmelser af ikke nærmere fastlagt varighed om sommertidsperiodens begyndelse og ophør. Ved artikel 4 i direktiv 97/44/EF er det fastsat, at Europa-Parlamentet og Rådet inden den 1. januar 2001 skal vedtage den ordning, der skal gælde fra 2002.
(5) For klarhedens skyld bør tidspunktet for sommertidsperiodens begyndelse og ophør fastsættes og offentliggøres hvert femte år for de følgende fem år.
(6) Anvendelsen af dette direktiv bør endvidere følges på grundlag af en rapport, som Kommissionen forelægger for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg, og hvori der gøres rede for, hvordan bestemmelserne påvirker alle berørte sektorer. Rapporten udarbejdes på grundlag af oplysninger, som medlemsstaterne fremsender til Kommissionen i god tid, således at rapporten kan forelægges inden udløbet af den fastsatte frist.
(7) Da en fuldstændig harmonisering af datoerne for sommertidsperiodens begyndelse og ophør af hensyn til transport- og kommunikationssektoren ikke i tilstrækkelig grad kan gennemføres af medlemsstaterne og derfor bedre kan gennemføres på fællesskabsplan, kan Fællesskabet træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. Dette direktiv går ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.
(8) Af geografiske årsager bør de fælles bestemmelser om sommertid ikke gælde for medlemsstaternes oversøiske territorier -
UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1
I dette direktiv forstås ved "sommertidsperioden" den periode af året, hvor uret stilles 60 minutter frem i forhold til tiden resten af året.

Artikel 2
Fra 2002 begynder sommertidsperioden i alle medlemsstater kl. 1.00 om morgenen, verdenstid (UTC), den sidste søndag i marts.

Artikel 3
Fra 2002 ophører sommertidsperioden i alle medlemsstater kl. 1.00 om morgenen, verdenstid (UTC), den sidste søndag i oktober.

Artikel 4
Kommissionen offentliggør i De Europæiske Fællesskabers Tidende(5), første gang på tidspunktet for offentliggørelsen af dette direktiv og derefter hvert femte år, en meddelelse med angivelse af datoerne for sommertidsperiodens begyndelse og ophør for de følgende fem år.

Artikel 5
Kommissionen aflægger senest den 31. december 2007 rapport til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg om, hvordan dette direktiv påvirker de berørte sektorer.
Rapporten udarbejdes på grundlag af oplysninger, som medlemsstaterne fremsender til Kommissionen senest den 30. april 2007.
På baggrund af konklusionerne i rapporten forelægger Kommissionen i givet fald passende forslag.

Artikel 6
Dette direktiv gælder ikke for medlemsstaternes oversøiske territorier.

Artikel 7
Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. december 2001. De underretter straks Kommissionen herom.
Disse love og administrative bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 8
Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 9
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. januar 2001.

På Europa-Parlamentets vegne
N. Fontaine
Formand

På Rådets vegne
B. Ringholm
Formand
Anordning nr. 715 af 12. september 1997
Anordning om fastsættelse af sommertid for årene 1998-2001 

1) 
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: 
I henhold til § 1 i lov nr. 223 af 24. april 1974 om anvendelse af sommertid bestemmes: 


§ 1. I årene 1998-2001 anvendes en særlig tidsregning, sommertid i følgende perioder: 

1. I 1998 i tiden mellem den 29. marts og 25. oktober. 

2. I 1999 i tiden mellem den 28. marts og 31. oktober. 

3. I 2000 i tiden mellem den 26. marts og 29. oktober. 

4. I 2001 i tiden mellem den 25. marts og 28. oktober. 
§2. Sommertiden begynder den førstnævnte dato kl. 02.00, idet klokketiden ændres til kl. 03.00. 

Stk. 2. Sommertiden ophører den sidstnævnte dato kl. 03.00, idet klokketiden ændres til kl. 02.00. 

Stk.3. Den da forløbne time betegnes i tids- angivelsen som kl. 02.00 B og den kommende time som kl. 02.00 A

§3. Anordningen gælder ikke for Færøerne og Grønland.
Givet på Amalienborg, den 12. september 1997 

Under Vor Kongelige Hånd og Segl 

MARGRETHE R. 

/ Bjørn Westh1) Anordningen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets ottende direktiv 97/44/EF af 22. juli 1997 om bestemmelser vedrørende sommertid. 

Trafikmin., j.nr. 1994-039-10 Som det ses i ovenstående anordning, skal ordningen til drøftelse igen i EU-Parlamentet med virkning fra sommeren 2002. 

Tilbage